متن آهنگ تئوریسین از اشکآن و نیموش

دانلود آهنگ توئریتسین از اشکان و نیموش

(نیما نیموش)

سی و اَندی سال گُذَشت

ما هَنوز توو خَفَقانیم

جایی که ما هَستیم

نابِغه توش پُره

وَلی جا واسه تقَلا نی

هَمیشه طَلبکاریم

با اینکه بِدِهکاریم به وُجدانِ خودِمون

چون ما هیچوقت راضی نِمیشیم

باز طَمَع داریم

حَتی سرِِ خاکِ مُرده هامون هَم

هَرَزگاهی میریم فَقَط

یَعنی فَرهنگ شُده دَقَل بازی

افتِخار به جا بِذاری بدونِ سَر افرازی

مَن حَرفامُ تَعمیم میدَم

واسَم هَم مُهِم نیست

کیا تَحریک میشَن

مُهِم اینه که مَن حَرفامُ دقیق میگَم

چون از خودَم شُروع کَردَم

توو خودَم تَغییر دیدَم

مَن سَعی میکُنَم وَقتی مُردم بِشَم اندیشه

حَتی نِمیخوام واسه هَدفام

بِدَن تَرفیع بِهِم

فَقَط میخوام بِرَم سَمتی که بِدونِ تَهدیده

بِدَم تَسکین به مَغزی که سَنجیده و فَهمیده

اینجا خِیلیا مُتاسِفانه

نِمیدونَن انقِلاب واس چی بود

و مَنافع واس کیه

توو رَوابط با کی موند

وَ ضَوابط باز چیه

پَروانه واس چی سوخت

وَ شَمع داره آب میشه

کَلاغِ داشت میخوند

بَرا روباهی که پنیرِشُ میخواست

حَقایِق فاش میشه

از زَبانِ پارسی

موند یه کَلامِ آری حِیف

نَداره رسمیّت برایِ تاریخِش

شاهِدیم که هَمدَردی

مُساوی با تَماشاخونه شُد

وَقتی آتَشنشانا

بودَن توو خَرابات رو به موت

بِینِ مَردُم فَقط یه سَگ وَفادار بوده

چون

واسه نِجات توو آوار میداد حَتّی باز جونِشُ

وَلی پاچه خواری که میگیره از آقا پولِ مُفت

فِکرِ اینه چِجوری بگیره فَردا باز سودِشُ

یاد میگیره به رُخ بِکشونه برا ما زورِشُ

یاد میگیره چِجوری اون بِشه توانا توویِ ظُلم

فَریاد بِزَن

هَنوزَم امیدوارَم روزا مَرهَمِ دردام بِشَن

تَرس از ارتفاع ، اشتِها به اشتِباه

اینجا قَهرِمانامون فَقَط توو قِصه هان

هَدف بود انتِقام

وطن ، خون ، انقلاب

آزادی توو سِلول مَعنی میگیره

هَر کی بیشتَر خون ریخت تَرفیع میدیم بِهِش

آره هَر کی بیشتَر خون ریخت تَرفیع میدیم بِهِش

آره تَرفیع میدیم بِهِش ، تَرفیع میدیم بِهِش

آره هَر کی بیشتَر خون ریخت تَرفیع میدیم بِهِش

(اشکآن)

مَردُم پِی حَقایِق میگَردن

توو جَهانی که رِسانه و جرایِد بی رَحمَن

هَمه از سایه ی خودشون فراری

وَ مَن از دنیایی که توصیفِش محاله میتَرسَم

به قولِ پناهی :

میتَرسَم ، پَس هَستَم

این حَرفَم نه نُکتَست نه بَذلَست

نه بُغضَم ، نه سَر دَرد

من رُکنَم

نه یاغیَم نه هَفت خَط

من اشکَم

که جاریَم دَر حَرکَت

پَس

مَن یه صُحبَتَم ، یه جُربُزه

یه خطِ فِکر

یه قُدرَتَم

که پُر شده از بَدوِ شِعر

تا پُست مُدِرن

یه عَقیده ی ثابِت

یه طَریقه

که لازِمه واسه ی پیشرَفتِ شَهری

که هَمیشه یه جایِ کارِش لَنگه

وَقت که تَنگه

رَنگِ واقِعیتو نِمیشه لَمس کَرد

چون پُشتِ پَرده پِنهونه

تا احمَقایی شَبیه به تو خاکِستَری بِبینَنِش

اعتِقاد و عمل

خُب لازمش اینه

میهَنِت ، زیرِ تیر رَسِ استِعمارِ خارجی

انحرافِ انقلاب و استِبداد که واقِفیم بِهِش

این میشه وَضعِ کِشوَرِت

یَعنی حِزبِ باد یه افتِخاره

واسه اینکه

سَلطَنَت طَلَبا

میگَردَن دنبالِ انقلابِ واجِبی

ما چپا

توو خوابِ خُماری نِصفِ کاره غافِلیم

مَذهبی هامون هم

که پِیِ استِخاره ، اشتِباهه !

صاحِبین مَشاغِل هَم

کُمپِرادورَن

وَ میشه ابتِکارِش واسه چین

این تازه یه قِسمَتی از این افتِضاحه !

شاهِدیم که سالی چَند نَفَر خودکُشی میکُنَن

زیرِ خَفَقانی سَرد

و بازَم سَر تیترِ اخبار

سَهمِ آرتیست های هالیوود

و نَهَنگا میشن

من

نَبضِِ جُنبِشَم

که دوست دارَم مَرهَمِ زَخمات بِشَم

مَن از جِنسِِ خودِتَم

مَن دَردِ مُشتَرِکَم

مِثلِ شاملو

مَنو فریاد بِزَن

فَریاد بِزَن

(نیما نیموش)

هَنوزَم امیدوارَم روزا مَرهَمِ دردام بِشَن

تَرس از ارتفاع ، اشتِها به اشتِباه

اینجا قَهرِمانامون فَقَط توو قِصه هان

هَدف بود انتِقام

وطن ، خون ، انقلاب

آزادی توو سِلول مَعنی میگیره

هَر کی بیشتَر خون ریخت تَرفیع میدیم بِهِش

آره هَر کی بیشتَر خون ریخت تَرفیع میدیم بِهِش

آره تَرفیع میدیم بِهِش ، تَرفیع میدیم بِهِش

آره هَر کی بیشتَر خون ریخت تَرفیع میدیم بِهِش

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :

عضویت در سایت

code