توضیحات
خواننده

حامد اسلش

تنظیم کننده

The Ramin

ترانه سرا

حامد اسلش

تاریخ انتشار

1 آبان 1396

سبک

هیپ هاپ

دانلود آهنگ جهش از حامد اسلش

[کروس]

باید باید زندگی رو کرد

باید این زندگی رو کرد

مرد مث زن زن مث مرد

فقط باید ھرجور شده زندگی رو کرد

باید باید زندگی رو کرد

باید این زندگی رو کرد

مرد مث زن زن مث مرد

فقط باید ھرجور شده زندگی رو کرد

[ورس یک]

بی توجه به به ارتفاع پریدم

ھر چی عجیب غریب و دریدنی بود دریدم

غریزه ـَم گفت بجو جویدم

درنده ترینم درنده ترم من ندیدم

ایستادم راه رفتم دویدم

سریع تر از سریع سمت جھیدن جھیدم

ھر کی میگه من اینم

میگم ن ن ن من یه نمونه جدیدم

ناخالصی نیست توو جھانم

زوج و فرد مھم نیست توو توانم

تا چشم کار میکنه ھمه جا یه سطحه

پستی و بلندی نیست توو کرانه ـَم

ھمینجوری پذیرفتمش

حقیقتو تا تو بخوای بگی نگی گفتمش

تصویرو نمی تونی واضح ببینی

چون ذھنتو با روش تازه ترش شستنش

کی ؟ شخصش مشخص نیست

چون نظمش مرتب نیست

نه به سیاست و کثافت کاریاش

مربوطه نه به دینداری و جیب پر از تقدیس

یک جو جربزه و جرأت بد نیست

تا بتونی بدون وابستگی و تحمیل انتخاب کنی

به دنیا بگی این راه منه که خودم دادم واس خودم تشخیص

[کروس]

باید باید زندگی رو کرد

باید این زندگی رو کرد

مرد مث زن زن مث مرد

فقط باید ھرجور شده زندگی رو کرد

باید باید زندگی رو کرد

باید این زندگی رو کرد

مرد مث زن زن مث مرد

فقط باید ھرجور شده زندگی رو کرد

[ورس دو]

بی اجازه اومدم و بی اجازه میرم

اومدم تاثیرو بذارم نیومدم بگیرم

اگه میبینی که ھر آشغالی نرفته به خورد من

چون قبل خوردن برانداز شده با چشم سیرم

نمیزارم که براحتی بلرزه دل شیرم

نمیشینم ھیچوقت جایی که بخواد آب بره زیرم

خط تولید فکریم غیر ممکنه بخواد بخوابه

با ھمین دستای پینه بسته ذھن پیرم

تو باورت اینه یه روزی دیوونه میشم

میدونم کی میره و کی میمونه پیشم

ھمه دنبال ھدف میگردن توو این زندگی

من عاشق و شیفته ی بیھودگی شم

جایی که میرم ھیشکیو نمیبرم

بازنده امروزم پیروز دیشب

ای زندگی نمیزارم بگیرن این حق و ازم

نه با صلح نه با جنگ و جدل

به عمل نشون میدم شق العمل

تو عکس و العمل تا بشکنه قانون رد و بدل

نمیکنم وقت و تلف

معنی نداره واسم مرز و وطن

به دست من ترکه ی ترسو نزن

مرگ مقصد ھر دو طرف

[کروس]

باید باید زندگی رو کرد

باید این زندگی رو کرد

مرد مث زن زن مث مرد

فقط باید ھرجور شده زندگی رو کرد

باید باید زندگی رو کرد

باید این زندگی رو کرد

مرد مث زن زن مث مرد

فقط باید ھرجور شده زندگی رو کرد

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید
برای مشاهده آموزش کلیک کنید