آلبوم اشتباهخوب بهرام

آلبوم اشتباهخوب بهرام,آلبوم جدید بهرام,کاور آلبوم اشتباهخوب بهرام