متن آهنگ 971002 جاستینا

دانلود آهنگ 971002 جاستینا

نسلِ بعدِ من ، تو مثل من نباش

کم نباش در انتظارِ در نباش

نسلِ بعدِ من بجنگ با ظالمان عصر بد

بعد جنگ بلند بخند

نسلِ بعد من بترس از سینه هاو

مغز حبس سایه های زخم بعد باقیان جنگ نرم

نسلِ بعدِ من نزن به ارگِ قبر من بذار

اَ طرحِ دردِ من ، بفهم حرف تلخِ من

نسلِ بعد من ، به جای حرف زرق و برق

به جای وقتِ پر تلف ، بخون از کاتبان درد

بخون از شاعران حق ، بدون از عاملان جهل

نسلِ بعدِ من ، چقدر آرزو کنم برای تو

که غرقِ این جهانِ سم نشی خم نشی

آبروی من نشی ، نسلِ بعدِ من

بعدِ من خط بزن به هرچی من خطر

برای تغییر نکردم ، از حرفِ زور تا دودِ جهل

نسلِ بعدِ من به من بگو که حرفِ من

نمیشه آیت ابد ، برای نسلِ بعده من

نسلِ بعد من ، نسل من هنوز توی خوابشه

خیالشه یه آرزو تو کل عمر خامشه

نسلِ بعده من ، بخند به این گذر عمر کم

به این ندای بی هدف این جهل بی حسابِ من

نسلِ بعدِ من  قبل من یه نسل و عادتِ غلط کهن

از عالمِ قفس ، با باورای کج

نسلِ بعد من ، برای من نسل بعدِ خود

مثل من باش بگو نترس مرحمِ درد باش

بگو نترس ، فریاد حق باش

نسلِ بعدِ من ببخش ، نمونده کشت زاری از علف

نمونده دریایی از خزر ، تمومِ نفت ها به باد رفت

برای این فرهنگِ بد ، برای قاتلان روحِ من

برای دارِ اعدام کم سن ترا ، برای آزار روحِ زن

نسلِ بعد من ، نخند به هرکی فرق میکنه

این زمینِ ما نه رحم میکنه ، نه ما به او

کی از این سرا گذر میکند آن بگو

نسلِ بعدِ من ، به گوش باش

آتشِ تنور باش ، کور سوی نور باش

نسلِ بعدِ من ، به فکر من نباش

خوابِ من ثمر نداشت

نسلِ بعدِ من خبر مرگِ نسلِ من

بزودی میرسه به شهر

به هم به افتحاره حق ، به التماسِ فقر

به اتکای هم بسازیم اتحاد عصر

برای استفاده از متن افزوده ی این آهنگ آن را از سرور های موزتکست دانلود کنید

دیدگاه شما

پاسخی بنویسید برای :

عضویت در سایت

code